top of page
page 1cor.jpg

VIA spol s.r.o.

"Naše zkušenosti jsou Vaším úspěchem"

„World Class Consulting in Solid Waste Management“

VIA spol. s.r.o.

Od 1. října roku 1985 Reinhard Göschl Consulting nabízí řešení šitá na míru pro všechny problémy spojené s nakládáním s pevným odpadem...

Úspěšné dokončení nesčetných projektů po celém světě nám umožňuje poskytnout nejvhodnější řešení Vašeho problému s odpady.

Můžeme Vám nabídnout řešení šitá na míru od systémů sběru separovaných zdrojů u zdroje po sanaci starých skládek.

Naše společnost

S nakládáním s pevným odpadem Reinhard Göschl přišel do kontaktu poprvé v roce 1975. Po ukončení vzdělání ve strojírenství byl zaměstnán ve strojírenské společnosti zabývající se projekty pro ropný a plynárenský průmysl na Středním východě (Kuvajt) a projekty čištění spalin v jiných zemích. Dále zodpovídal za projektování a výstavbu několika spaloven nebezpečných odpadů v bývalém Československu a SSSR a za hlavní skladiště největšího závodu na zpracování nebezpečných odpadů v Rakousku. V roce 1982 začal pracovat pro rakouský Papermill, kde pracoval jako projektový manažer prvního a největšího fluidního kotle na uhlí

a RDF v Rakousku. Došlo také k jeho prvnímu kontaktu s papírenským a recyklačním odvětvím.

Pro zajištění dodávek odpadního papíru vyvinul „tříděný sběr“ recyklovatelných frakcí odpadů z domácností, který byl poprvé testován na celém světě v pilotním programu v německém Ravensburgu spolu s panem Gerjetem Kochem z recyklačního závodu na sklo. Toto nové schéma sběru odděleného odpadu se v Německu od roku 1984 rozšířilo. Brzy nato tento systém zavedly další země Evropy a světa. - Zrodil se nový způsob využití recyklovatelných frakcí z odpadu a spolu s tím nová odpovědnost každé domácnosti zapojit se do recyklace a ochrany životního prostředí.

 

V říjnu 1985 založil pan Göschl vlastní poradenskou společnost pro podporu zákazníků při zavádění nového režimu odděleného sběru. Společnost provedla mnoho projektů v Německu, a v roce 1985 vyvinula první projekt odděleného sběru v Rakousku („systém WET / DRY“). Tento inovativní způsob sběru a zpracování odděleného odpadu byl mezníkem v oblasti nakládání s odpady. Pan Goeschl byl zakladatelem tohoto projektu, návrhářem a investorem a také výkonným ředitelem první společnosti PPP v tomto oboru na celém světě.

Jeho poradenská společnost se rozšířila založením dceřiných společností v Německu, Francii, České republice, Koreji, Kanadě, Rumunsku, Spojených arabských emirátech a Bahrajnu. Vyvinula velmi inovativní a efektivní nové procesy a stroje na zpracování pevného odpadu. Balistický separátor, registrace každého sběrného koše ve sběrném voze, nové kompostovací systémy, zpracování odpadních frakcí podle jejich fyzikálních vlastností (systém štěpení) a výroba RDF (tuhé palivo z odpadu) - to vše má kořeny u pana Göschla a jeho týmu. 

Velmi úspěšným řešením byl rovněž vývoj systému těžby starých skládek odpadů v kombinaci se systémem SMELL WELL, který umožňuje úspěšnou přeměnu bývalé staré skládky na novou plochu pro rozvoj nemovitostí nebo infrastruktury.

Během svého působení v provozu bioplynových stanic v Rakousku a České republice vyvinul pan Göschl účinný systém Anaerobní digesce (proces ADOS) na výrobu obnovitelné energie ze směsného pevného a odděleně sebraného kuchyňského odpadu

a dalšího průmyslového a komerčního organického odpadu.

 

Ačkoli je pan Goeschl již oficiálně v důchodu, je stále velmi aktivní, provozuje zařízení Anaerobní digesce  „APBB“ v Přibyšicích (Česká republika) jako výkonný ředitel a pracuje na vybraných projektech pro své klienty. Být jedním ze zakladatelů moderního nakládání s odpady a více než 40 let zkušeností v této oblasti umožňuje panu Göschlovi a jeho týmu najít nejlepší a nejbezpečnější řešení v oblasti nakládání s odpady. 

"Naše zkušenosti jsou Vaším úspěchem"

Naše služby

MONITORING

Komplexní technologie na zpracování odpadu, jako jsou zařízení anaerobní digesce, často vyžadují odborný dohled, zejména v prvních letech provozu. Externí sledování provozu také poskytuje vlastníkům pravidelné nezávislé zprávy o stavu majetku a jeho provozu, technicky i komerčně. Provozní monitorovací program poskytuje měsíční zprávy o situaci P / L u každého druhu odpadu nebo při každé dodávce odpadu. Dále upozorňuje s předstihem na možné problémy, a proto zabraňuje zbytečným odstávkám zařízení a ztrátám.

Landfill mining treatmentcor.jpg
automatic compost baggingcor.jpg

TECHNICKÁ PODPORA PRO OPTIMALIZACI PROVOZU.

Stávající zařízení bohužel mnohdy nesplňují očekávání klienta nebo nedosahují navržených kapacitních požadavků. Proto by tyto závody potřebovaly optimalizační kroky, které by je přivedly k očekávanému výkonu.

Reinhard Goeschl Consulting nabízí objektivní hodnocení a hodnocení jakéhokoli stávajícího zařízení pro nakládání s pevným odpadem a navrhuje možnosti zlepšení a kroků ke zlepšení provozu.

Cílem je zvýšit efektivitu závodu, což povede k optimalizaci nákladů. Tato služba zahrnuje fyzickou kontrolu místa, podrobný průzkum a hodnocení výkonu stávající technologie. Rovněž identifikuje nezbytné kroky a investice ke zlepšení, včetně odhadu potřebných investic.

STUDIE, KONCEPTY A STRATEGIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání s odpady se stalo komplexní oblastí, právně, technicky a komerčně. Mělo by se vztahovat nejen na správné zneškodnění odpadů, ale také na to, jak odpady opětovně využívat, omezit a recyklovat, aby se minimalizovala produkce odpadu, a to vše v souladu s právními předpisy.

Odlišné druhy odpadu vyžadují různá řešení, vždy v souladu s místními předpisy a podmínkami. RGC pomáhá svým klientům rozvíjet koncepty a strategie nakládání s odpady a pomáhá jim najít nejvhodnější a nejspolehlivější poskytovatele služeb. Pomáháme klientům porozumět a minimalizovat rizika spojená s jejich strategiemi a programy nakládání s odpady. RGC dále podporuje své klienty při implementaci strategií.

Kromě provádění kompletních strategií nakládání s odpady RGC také podporuje své klienty poskytováním návrhů řešení pro jednotlivé druhy odpadů, kontaminovaná území, staré skládky nebo jiné environmentální problémy, včetně odhadů nákladů, pokud je to požadováno.

Plastic recycling plantcor.jpg
CDW Product 2cor.jpg

INVESTIČNÍ STUDIE A OBCHODNÍ PLÁNY

Samostatně nebo ve spojení s dalšími službami, které nabízejí, provádí RGC studie proveditelnosti a připravuje obchodní plány pro budoucí investice svých klientů.

Jednou z hlavních kompetencí RGC je připravovat studie sanací skládek odpadů.

RGC má nejrozsáhlejší zkušenosti v oblasti sanace / odtěžování / rozebírání starých skládek po celém světě a je nejvhodnější volbou pro provedení studie proveditelnosti a / nebo obchodního plánu pro jakýkoli projekt sanace skládky. Taková studie poskytne odpovědi na následující témata:

  • Technické možnosti sanace skládky

  • Složení staré skládky a možnosti jejího opětovného využití?

  • Technologie nezbytná pro ekologicky a ekonomicky proveditelný projekt sanace skládky?

  • Odhad CAPEX a OPEX projektu sanace skládky

Projekty

VÝBĚR AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ:

PROVOZ/MANAGEMENT

 

ČR       Výkonný ředitel APBB Anaerobic Power Biogas Benešov spol. sro.                     

 

PROJEKTY V PŘÍPRAVNÉ FÁZI A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

EU          Inovativní systém dopravy na skládce

 

EU          Čištění kalů z čistíren odpadních vod

PROJEKTY V PŘÍPRAVĚ, NÁVRH KAPACITY, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A OBCHODNÍ PLÁNY

Asie       Zařízení pro úpravu 1.350 t/den TKO  s recyklací, Anaerobní digescí a RDF spalováním pro podporu cementárny s výrobou energie    

EU          Sanace skládky 1 mil. m3 pomocí technologie odtěžování                                 

 

EU          Přestavba zařízení zemědělské anaerobní digesce 750 kW na zařízení pro zpracování organických odpadů                                          

 

EU          Zařízení pro úpravu 380 t/den TKO s recyklací, Anaerobní digescí a produkcí RDF                                                                                          

 

EU          Zařízení pro úpravu 200 t/den TKO s recyklací, Anaerobní digescí a produkcí RDF                                                                                             

 

PODPORA OPTIMALIZACE PROJEKTU

 

EU          Přestavba a navýšení výkonu MBT zařízení s kapacitou 250 t/den

 

Asie       Modernizace zařízení pro třídění odpadů a navýšení výkonu ze 100 na 500 t/den, s produkcí RDF                                                                  

 

TECHNICKÁ PODPORA

 

GCC     Technický poradce pro klienta při koupi zařízení na zpracování nebezpečného odpadu

RAKOUSKO

 

Reinhard Goeschl Consulting

Adresa

Steggasse 42

2823 Pitten

Telefon

+43 2627 82691

Cell

+43 676 3233 260

E-mailem

r.goeschl@tbgoeschl.com

ČESKÁ REPUBLIKA

VIA spol sro.

Adresa

Přibyšice 40

257 56 Neveklov

Telefon

+420 778 097 967

E-mailem

via@tbgoeschl.com

Kontaktujte nás

bottom of page